Yoshitaka Amano, I love you so.

Yoshitaka Amano, I love you so.